Prefabrykacja szaf sterowniczych – dlaczego stosowanie standardów jest ważne?

prefabrykacja szafy sterowniczej

Prefabrykacja szaf sterowniczych to proces projektowania i tworzenia zaawansowanych systemów sterowniczych, które są niezbędne do zarządzania, kontroli i regulacji pracy maszyn oraz urządzeń w przemyśle. W dużych zakładach produkcyjnych, gdzie wykorzystuje się liczne maszyny i urządzenia wymagające zasilania elektrycznego oraz precyzyjnego sterowania, szafy sterownicze odgrywają kluczową rolę.

technik elektryk skupiony podczas pracy przy szafie sterowniczej

Standaryzacja w prefabrykacji szaf sterowniczych pozwala na utrzymanie porządku i organizacji. Rozmieszczanie przekaźników, styczników, wyłączników, sterowników i innych elementów sterujących w sposób chaotyczny może prowadzić do bałaganu, co z kolei zwiększa ryzyko usterki i zagrożenia dla pracowników. Standardy zapewniają jednolitość i łatwość w zarządzaniu tymi elementami.

Stosowanie standardów w prefabrykacji szaf sterowniczych znacząco wpływa na bezpieczeństwo pracy. Ustandaryzowane rozmieszczenie komponentów i wyraźne oznakowanie zwiększają przejrzystość i minimalizują ryzyko błędów, co jest kluczowe w zapobieganiu wypadkom i awariom.

Standardowe szafy sterownicze ułatwiają diagnostykę i szybkie lokalizowanie problemów. W przypadku awarii, łatwiej jest zidentyfikować i naprawić uszkodzony element, co skraca czas przestoju i zwiększa efektywność produkcji.

Standardowe szafy sterownicze pozwalają na łatwą modułowość i skalowalność systemów. Dzięki temu, zakłady produkcyjne mogą elastycznie dostosowywać i rozbudowywać swoje systemy sterowania w miarę rozwoju i zmieniających się potrzeb.

Stosowanie standardów w prefabrykacji szaf sterowniczych zapewnia zgodność z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa. Jest to szczególnie ważne w kontekście międzynarodowych standardów jakości i bezpieczeństwa.

Standardy w prefabrykacji szaf sterowniczych są nie tylko kluczem do efektywności i bezpieczeństwa, ale także stanowią fundament dla przyszłego rozwoju i skalowalności systemów sterowania w przemyśle. Zapewniają one jednolitość, łatwość w zarządzaniu i konserwacji, a także pomagają w spełnianiu wymogów regulacyjnych.

Normy dotyczące szaf sterowniczych zgodnie z PN-EN IEC61439-1:2021-10

Szafy sterownicze, będące kluczowym elementem systemów niskonapięciowych, muszą spełniać określone normy i standardy, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność. Zgodnie z normą PN-EN IEC61439-1:2021-10 – „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne”, szafa sterownicza definiowana jest jako złożony zestaw obejmujący co najmniej jeden łącznik niskonapięciowy oraz szereg innych komponentów.

normy pn-en w fabryce

Przestrzeganie norm technicznych

Bezpieczna eksploatacja szaf sterowniczych jest uzależniona od przestrzegania norm technicznych. Normy te zawierają wytyczne dotyczące produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych, a także są bezpośrednio związane z produkcją szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia.

Szafy sterownicze są nieodzownym elementem w każdym zaawansowanym systemie przemysłowym, zapewniającym nie tylko efektywność i precyzję w zarządzaniu urządzeniami, ale także bezpieczeństwo i niezawodność całego systemu.

Składniki szaf sterowniczych

Szafa sterownicza składa się z następujących elementów:

 1. Łączniki niskonapięciowe: Są to podstawowe komponenty, które umożliwiają kontrolę i zarządzanie przepływem prądu elektrycznego w systemie np. styczniki
 2. Wyposażenie sterownicze: Obejmuje to urządzenia służące do sterowania pracą systemu, takie jak przekaźniki, regulatory, sterowniki czy systemy sygnalizacyjne.
 3. Komponenty pomiarowe i sygnalizujące: Są to elementy umożliwiające monitorowanie parametrów pracy systemu i sygnalizowanie stanów awaryjnych lub nieprawidłowości.
 4. Zabezpieczenia i urządzenia regulacyjne: Zapewniają one ochronę przed przeciążeniami, zwarciami i innymi niebezpiecznymi zjawiskami elektrycznymi.
 5. Wewnętrzne połączenia elektryczne i mechaniczne: Stanowią one infrastrukturę łączącą poszczególne komponenty szafy w spójny system.
 6. Części konstrukcyjne: Obejmują one obudowę szafy oraz inne elementy mechaniczne, które zapewniają jej stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.v
szafa sterownicza rozdzielnia

Znaczenie Normy PN-EN 61439-1:2011

Norma PN-EN 61439-1:2011 odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że szafy sterownicze są projektowane, budowane i eksploatowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i efektywności. Dzięki temu normy te stanowią fundament dla niezawodności i trwałości systemów sterowania w różnych aplikacjach przemysłowych. Spełnienie tych standardów jest niezbędne nie tylko dla zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego, ale także dla zgodności z przepisami prawnymi i technicznymi.

Konstrukcja szaf sterowniczych

Konstrukcja szaf sterowniczych, zgodnie z normą PN-EN 61439-1:2011, wymaga projektowania i precyzyjnego wykonania, aby spełnić wysokie standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności. Kluczowe elementy konstrukcyjne szafy obejmują:

 1. Ramę: Stanowi podstawę konstrukcji, zapewniając stabilność i wytrzymałość całej szafy.
 2. Drzwi przednie z zamkiem i wkładką kształtową: Zapewniają bezpieczny dostęp do wnętrza szafy, chroniąc jednocześnie przed dostępem osób niepowołanych.
 3. Plecy, ściany boczne i dach: Są niezbędne do utrzymania struktury i ochrony komponentów wewnątrz szafy.
 4. Zespół płyt podłogowych: Umożliwia między innymi szczelne i uporządkowane wprowadzenie kabli do wnętrza szafy.
 5. Płyta montażowa: Umożliwia montaż poszczególnych elementów wyposażenia systemu sterowania wewnątrz szafy.

 

Dodatkowo, szafy mogą być wyposażone w cokoły, elementy transportowe, ramy wychylne i inne akcesoria, które zwiększają ich funkcjonalność i ergonomię.

dyrektywy unii

Dyrektywy UE i ich wpływ na konstrukcję szaf sterowniczych

 1. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE: Podkreśla konieczność ergonomicznego projektowania szaf sterowniczych, wykorzystania trwałych materiałów i zapewnienia łatwości w użytkowaniu oraz konserwacji. Szafy muszą być skonstruowane w sposób minimalizujący ryzyko pożaru, wybuchu czy nadmiernego hałasu.
 2. Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/EU: Wymaga, aby szafy sterownicze były projektowane tak, aby nie generowały zakłóceń elektromagnetycznych mogących wpływać na działanie sprzętów radiowych czy telekomunikacyjnych. Szafy muszą być odporne na wpływ fal elektromagnetycznych, a konstruktorzy zobowiązani są do przeprowadzenia oceny kompatybilności elektromagnetycznej i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji technicznej.
 3. Dyrektywa Niskonapięciowa Sprzętu Elektrycznego 2014/35/EU: Określa wymogi dotyczące bezpiecznego montażu i użytkowania szaf sterowniczych. Szafy muszą zawierać informacje o bezpiecznym korzystaniu oraz środki ochrony przed zagrożeniami związanymi z obudową i wpływem czynników zewnętrznych.

 

Konstrukcja szaf sterowniczych musi być zgodna z rygorystycznymi normami i dyrektywami UE, co gwarantuje ich bezpieczeństwo, niezawodność i długotrwałą funkcjonalność. Szafy te są niezbędne w nowoczesnych instalacjach przemysłowych, zapewniając skuteczne zarządzanie i kontrolę nad złożonymi systemami elektrycznymi i automatyką.

rozdzielnia elektryczna inzynier przy pracy

Zasady projektowania szaf sterowniczych

Projektowanie szaf sterowniczych jest kluczowym elementem każdej instalacji elektrycznej, szczególnie w kontekście systemów produkcyjnych. Proces ten wymaga szczegółowego planowania i uwzględnienia wielu czynników technicznych i prawnych.

Etapy projektowania szaf sterowniczych

 1. Wybór lokalizacji: Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego miejsca na umieszczenie rozdzielnicy, które będzie dostosowane do potrzeb systemu i łatwo dostępne dla celów konserwacji.
 2. Omówienie wymagań i założeń projektu z klientem: Określenie przez klienta charakterystyki zamawianego sterowania oraz przedstawienie jego oczekiwań co do funkcjonalności systemu.
 3. Przygotowanie projektu wstępnego: Weryfikacja możliwości realizacji projektu w odniesieniu do wymagań o założeń klienta orz wprowadzenie ewentualnych modyfikacji.
 4. Przygotowanie dokumentacji projektowej: Opracowanie dokumentacji technicznej zawierającej niezbędne schematy elektryczne, rysunki połączeń, zestawienie komponentów oraz instrukcje montażu.
 5. Planowanie przyszłych potrzeb: Projektowanie rozdzielnicy uwzględnia bieżące i przyszłe zapotrzebowanie na energię, liczbę punktów odbioru prądu, obciążenie oraz stabilność dostaw.
inżynieria elektryczna

Prefabrykacja szaf sterowniczych

Profesjonalna prefabrykacja szaf sterowniczych to proces tworzenia skomplikowanych systemów sterowniczych, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania, kontroli i regulacji pracy maszyn i urządzeń w środowisku przemysłowym. Szafy sterownicze automatyki są złożonymi układami, zawierającymi połączenia elektryczne i mechaniczne, regulatory, sygnalizatory oraz elementy zabezpieczające, wszystkie umieszczone w specjalnie zaprojektowanej obudowie.

Proces prefabrykacji szaf sterowniczych

Proces wykonania szafy sterowniczej można podzielić na następujące kluczowe etapy:

 1. Analiza i planowanie: Na samym początku, po dokładnym zaprojektowaniu i doborze komponentów, następuje etap analizy projektu. Jest to krytyczna faza, w której inżynierowie i projektanci dokładnie oceniają wszystkie aspekty techniczne i funkcjonalne szafy sterowniczej, w tym wymagania dotyczące miejsca instalacji, aby zapewnić, że wszystkie elementy zostaną prawidłowo zintegrowane.
 2. Przygotowanie komponentów: Po analizie projektu rozpoczyna się proces przygotowania i zamawiania wszystkich niezbędnych komponentów. W tym czasie dokonuje się również wstępnego testowania elementów, aby upewnić się, że spełniają one określone standardy jakości i wydajności.
 3. Montaż: Kolejnym krokiem jest fizyczny montaż szafy sterowniczej. Obejmuje to instalację poszczególnych modułów, połączeń elektrycznych oraz konfigurację urządzeń zgodnie z projektem. W tym etapie ważne jest, aby przestrzegać wszystkich norm bezpieczeństwa i zaleceń producenta.
 4. Zapewnienie ochrony IP i odporności na zanieczyszczenia: Po zmontowaniu wszystkich komponentów, szafa jest szczelnie zamykana, aby zapewnić wymaganą klasę ochrony IP. To kluczowy etap, który gwarantuje, że szafa będzie odporna na wpływ zanieczyszczeń i wilgoci.
 5. Oznakowanie i dokumentacja: Na tym etapie dokonuje się precyzyjnego oznakowania wszystkich komponentów i połączeń wewnątrz szafy sterowniczej. Równolegle sporządzana jest kompletna dokumentacja, w tym schematy połączeń, instrukcje obsługi i konserwacji, co znacząco ułatwi późniejsze prace serwisowe.
 6. Testowanie i walidacja: Przed oddaniem szafy sterowniczej do użytku przeprowadza się dokładne testy wszystkich funkcji, aby upewnić się, że system działa zgodnie z założeniami projektowymi. Weryfikuje się również, czy szafa spełnia wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa i wydajności.
 7. Instalacja i integracja: Ostatnim etapem jest instalacja szafy sterowniczej w miejscu docelowym i jej integracja z pozostałymi elementami systemu. Następuje ostateczne dostosowanie ustawień i przeprowadzenie testów końcowych, aby zapewnić pełną funkcjonalność w rzeczywistych warunkach pracy.

Przestrzeganie tych etapów zapewnia, że każda szafa sterownicza zostanie wykonana zgodnie z najwyższymi standardami, co przekłada się na jej niezawodność, efektywność i długą żywotność w trudnych warunkach przemysłowych.

Kluczowe aspekty modernizacji maszyn i szaf sterowniczych

Modernizacja maszyn i szaf sterowniczych jest procesem wymagającym szczególnej uwagi, zwłaszcza gdy chodzi o ingerencję w urządzenia elektryczne. Aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność, wszystkie prace modernizacyjne muszą być przeprowadzane zgodnie z rygorystycznymi normami i przepisami dotyczącymi warunków technicznych.

Zasady modernizacji szaf sterowniczych

 1. Traktowanie układów sterowniczych jak instalacji elektrycznych: Podczas modernizacji szaf sterowniczych, układy sterownicze powinny być traktowane z taką samą ostrożnością jak instalacje elektryczne, ze względu na ryzyko związane z prądami elektrycznymi.
 2. Przestrzeganie norm i przepisów: Modernizacja musi być zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i technicznymi przepisami branżowymi. To zapewnia, że prace są przeprowadzane w sposób bezpieczny i zgodny z aktualnymi standardami.
 3. Unikanie nieuporządkowanej instalacji: Nieuporządkowana szafa sterownicza i nieprawidłowy montaż urządzeń mogą stwarzać poważne zagrożenie. Dlatego ważne jest, aby wszystkie elementy były odpowiednio rozmieszczone, oznaczone i zabezpieczone.
 4. Wykwalifikowani elektrycy z uprawnieniami SEP: Montaż i modernizacja instalacji elektrycznych oraz systemów napięciowych powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków posiadających odpowiednie uprawnienia SEP. To gwarantuje, że prace są przeprowadzane przez osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Modernizacja maszyn a bezpieczeństwo i efektywność

Celem modernizacji jest nie tylko poprawa wydajności i funkcjonalności maszyn, ale także zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania. Nowoczesne rozwiązania mogą znacząco podnieść standardy bezpieczeństwa oraz przyczynić się do lepszej organizacji pracy. Dodatkowo, modernizacja może przynieść korzyści w postaci oszczędności energii i redukcji kosztów eksploatacyjnych.

Modernizacja maszyn i szaf sterowniczych wymaga starannego planowania, przestrzegania norm bezpieczeństwa i technicznych oraz współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami. Jest to inwestycja, która może przynieść długoterminowe korzyści, zarówno w zakresie wydajności, jak i bezpieczeństwa.

Nasze usługi w zakresie szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych

PIA-ZAP posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie w branży szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych, co pozwala nam na realizację szerokiego zakresu projektów w tej dziedzinie. Nasze kompetencje obejmują:

 1. Wykonanie Szaf Sterowniczych: Specjalizujemy się w tworzeniu szaf sterowniczych, dostosowując je do indywidualnych potrzeb klientów.
 2. Projektowanie Szaf Sterowniczych od Podstaw: Rozpoczynając od koncepcji, projektujemy szafy sterownicze, tworząc rozwiązania dopasowane do specyficznych wymagań i warunków.
 3. Prefabrykacja Rozdzielnic Elektrycznych: Posiadamy doświadczenie w prefabrykacji rozdzielnic, co pozwala na szybką i efektywną realizację projektów.
 4. Montaż Rozdzielnic Elektrycznych: Oferujemy profesjonalny montaż rozdzielnic, zapewniając ich prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo.
 5. Projektowanie na Zamówienie Rozdzielnic Elektrycznych: Tworzymy spersonalizowane projekty rozdzielnic elektrycznych, spełniające konkretne wymagania klientów.
 6. Prefabrykacja Szaf Różnych Typów: Nasze doświadczenie obejmuje prefabrykację szaf różnorodnych typów, dostosowanych do różnych zastosowań.

 

Nasze usługi obejmują pełen zakres prac, od opracowania dokumentacji, przez prace rozruchowe, aż po utrzymanie szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych. Korzystamy zarówno z własnych projektów, jak i realizujemy zlecenia oparte na dokumentacji dostarczonej przez klienta. Wszystkie nasze projekty są zgodne z obowiązującymi normami i wymogami, co gwarantuje ich wysoką jakość i bezpieczeństwo.

Zajmujemy się również profesjonalnym montażem szaf, dostarczamy je na obiekt i wykonujemy uruchomienie. Każda prefabrykacja jest dla nas wyjątkowym projektem, do którego podchodzimy indywidualnie, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo obsługi. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych, poszukujących niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych.

Polecamy także zapoznać się z:

Udostępnij

Może Cię zainteresować:

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.