Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania (ZSZ)

W trosce o rozwój oraz poprawę jakości naszych produktów i usług, stale doskonalimy naszą organizację. Od lat pracujemy w oparciu o wdrożone międzynarodowe standardy zarządzania z obszarów jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy.

Zintegrowany system zarządzania (ZSZ) stanowi kompleksowe podejście, które łączy w sobie wiele aspektów działania organizacji w celu jednoczesnego spełnienia wymagań kilku norm dotyczących systemów zarządzania.W PiA-ZAP Sp. z o.o. wdrożyliśmy normy ISO-9001, ISO-14001, ISO-45001.

Zintegrowane systemy zarządzania zwiększają efektywność poprzez zastosowanie uproszczonych procesów i dokumentacji, eliminując tym samym podejście jednostkowe, zmniejszając dublowanie czynności, poprawiając wydajność systemu i obniżając koszty.

Korzyści z wdrożenia ZSZ

Doskonalenie funkcjonowania organizacji

Poprzez wdrożenie efektywnego systemu zarządzania, powtarzające się i wzajemnie powiązane działania mogą być jednocześnie nadzorowane, systematycznie oceniane i doskonalone.

Zrównoważony rozwój

Skuteczny system zarządzania jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania i pozwala lepiej przygotować się do realizacji nowych wyzwań.

Dobra reputacja

W złożonym środowisku biznesowym, zaufanie jest istotne dla klientów i interesariuszy. Na całym świecie znak certyfikacji skutecznie demonstruje przywiązanie do zgodności z wybranymi standardami.

 

Już w 1998 roku  po raz pierwszy wdrożyliśmy standard rodziny ISO. Był to standard oparty o normę ISO-9002.  W roku 2002 przeszliśmy na wymagania zawarte w normie ISO-9001.

To obecnie najbardziej popularna norma przeznaczona dla systemów zarządzania. Może być wykorzystana do oceny zgodności z wymaganiami każdej organizacji – w tym oceny jakościowej produktów lub usług. Na przełomie lat norma ta podlegała licznym aktualizacjom. Dziś stanowi podstawę do wdrożeń innych norm systemów zarządzania z tej rodziny.

Certyfikacja w zakresie ISO 9001 potwierdza spełnienie wymagań normy i stanowi dowód doskonalenia firmy. Organizacja posiadająca certyfikowany system ISO 9001 jest w stanie osiągnąć wyższy poziom produktywności i jakości oferowanych produktów lub usług.

W trosce o rozwój oraz poprawę jakości naszych produktów i usług, stale doskonalimy naszą organizację. Od lat pracujemy w oparciu o wdrożone międzynarodowe standardy zarządzania z obszarów jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy.

Już w 1998 roku  po raz pierwszy wdrożyliśmy standard rodziny ISO. Był to standard oparty o normę ISO-9002.  W roku 2002 przeszliśmy na wymagania zawarte w normie ISO-9001

ISO 14001 jest normą zarządzania w obszarach środowiska naturalnego i relacjach zachodzących na styku człowiek - natura. System zarządzania środowiskowego stanowi systematyczną metodę do praktycznej integracji aspektów środowiskowych oraz zarządzania poprzez wspieranie ochrony środowiska, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, minimalizację odpadów i zmniejszenie zużycia energii oraz zużycia zasobów.

Oprócz potwierdzenia zaangażowania w ochronę środowiska, certyfikacja ISO 14001 znacznie zmniejsza ryzyko niezgodności z prawem. Firmy, które pozytywnie przeszły przez audyt ISO 14001, działają zgodnie z zasadami systemu, mogą redukować koszty i zwiększać świadomość, przy jednoczesnym budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Certyfikat ISO 14001 umożliwia organizacjom połączyć cele biznesowe ze środowiskowymi zyskując przewagę nad konkurencją.

Producenci i usługodawcy są nieustanie pod presją realizacji swojej działalności w sposób przyjazny dla środowiska. Dzieje się tak z uwagi na rosnącą świadomość środowiskową i jej wpływ na styl życia. Organizacje, które łączą cele biznesowe ze środowiskowymi zyskują przewagę nad konkurencją. Zmniejszanie oddziaływania na środowisko naturalne w tym zapewnienie sprawnego recyklingu, zmniejszanie zużycia energii, wody i materiałów, minimalizacja emisji szkodliwych gazów do atmosfery to jedno z istotnych wyzwań organizacji, która przyjęła do stosowania standard ISO14001. W roku 2015 skutecznie wdrożyliśmy ten standard.

ISO 45001 to norma określająca wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), który ma na celu dbanie o poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

ISO 45001 zapewnia w organizacjach nowy pozytywny impuls dla dobrych praktyk BHP, poprawiając obszar bezpieczeństwa pracowników organizacji i podwykonawców. Przekłada się to na dodatkowe możliwości promowania ochrony zdrowia, a przez to trwałą poprawę motywacji pracowników.

Spółka PiA-ZAP rozwijając swoją działalność rozumie potrzebę identyfikacji ryzyka i zagrożeń wynikających ze środowiska pracy. Urazy i choroby pracowników mogą być kosztowne społecznie, zarówno z powodu zmniejszenia produktywności, kosztów leczenia jak i utraty dobrej reputacji organizacji z powodu nie dotrzymywania terminów realizacji umów. Dodatkowo, wszędzie tam gdzie organizacja prowadzi działalność, istnieją ścisłe wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Z tego powodu stale współpracujemy z personelem spółki i wykazujemy swoje zaangażowanie w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy.

W roku 2015 skutecznie wdrożyliśmy standard PN-N 18001 a kontynuując ten kierunek w roku 2021 przeszliśmy na standard ISO-45001.

W związku z tą działalnością;

  • wdrożyliśmy właściwą technologię wytwarzania, montażu, naprawy lub modernizacji
  • posiadamy urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z w/w technologią,
  • posiadamy zorganizowaną kontrole jakości,
  • mamy możliwość przeprowadzenia badan niszczących i nie niszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego,
  • zatrudniamy pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

Spółka PiA-ZAP spełnia wymagania i posiada uprawnienia w zakresie wytwarzania, remontów i naprawy elementów urządzeń technicznych oraz wymagań dotyczących modernizacji suwnic.

Pobierz certyfikaty

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.