Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Prywatność

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne- go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

Zabezpieczenie danych

Będziemy chronić Twoje dane osobowe poprzez zastosowanie odpowiednich środków (technicznych, fizycznych i organizacyjnych) w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, odo@piazap.com.pl; administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe, które podajesz, zawarte w przesyłanym nam CV, będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

Dane osobowe, które podajesz w przesłanym nam CV takie jak imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzamy, bez Twojej zgody, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. art. 6 ust. 1 lit c RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dodatkowe dane osobowe, inne niż podane powyżej, przetwarzamy na podstawie Twojej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Jeżeli chcesz wysłać nam CV zawierające również dodatkowe dane osobowe, rozumiemy, że poprzez kliknięcie przycisku [WYŚLIJ CV] udzielasz zgody na przetwarzanie również dodatkowych danych osobowych dla celów rekrutacji.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe będą dostępne dla naszego personelu działu kadr, działów merytorycznych zaangażowanych w proces rekrutacji oraz administratora systemów informatycznych. Twoje dane osobowe mogą być ujawnione również właściwym organom administracji publicznej uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez dodatkowe 3 miesiące po zakończeniu tego procesu. Po upływie powyższego okresu, twoje dane osobowe zostaną zniszczone lub zanonimizowane o ile nie zdecydujesz inaczej.

Twoje prawa

Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również złożenia sprzeciwu względem przetwarzania.

Masz również prawo do przenoszenia danych oraz wycofania Twojej zgody w każdym czasie.

Posiadasz również prawo złożenia skargi do organu nadzoru ochrony danych osobowych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych i ich ochrony, prosimy o kontakt pod adresem: odo@piazap.com.pl

Obowiązek podania danych

Zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy w zw. art. 6 ust. 1 lit c RODO, jesteś zobowiązany podać swoje dane osobowe, takie jak imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w celu wzięcia udziału w naszej procedurze rekrutacji.

W przesyłanym przez Ciebie CV możesz chcieć przekazać nam dodatkowe informacje o sobie. Nie masz obowiązku przekazywania nam dodatkowych danych osobowych i Twoja zgoda udzielana jest dobrowolnie. To oznacz, że jeżeli nie chcesz udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczanie dodatkowych danych osobowych w przesyłanym do nas CV.

Jako osoba, której dane dotyczą możesz zdecydować się nie przekazywać nam swoich danych osobowych, jednakże w takiej sytuacji Twoja aplikacja będzie musiała być wyłączona z procesu rekrutacyjnego. Tak samo będzie w przypadku zawnioskowania przez Ciebie o sprostowanie bądź usunięcie Twoich danych.

Formularz kontaktowy

Napisz do nas

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas, odpowiemy jak najszybciej to możliwe.